stema romaniei

Biroul Român de Metrologie Legalã

TRADIȚIE - COMPETENȚĂ - AUTORITATE

Informații generale

1.1 Prezentare:

Serviciul Inspectii si Supravegherea Pietei (SISP), structura in cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala (BRML), are ca principala responsabilitate asigurarea realizarii la nivel national a activitatii de supraveghere a pietei pentru categoriile de produse din domeniile reglementate, pentru care este desemnata ca autoritate de supraveghere, respectiv: 

• pentru aparatele de cantarit cu functionare neautomata, care fac obiectul:

  • H.G. nr. 617/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata, hotarare  care transpune in legislatia nationala Directiva nr. 90/384/EEC, directiva inlocuita cu Directiva  nr. 2009/23/CE;
  •  H.G. nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piata a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata., hotarare care transpune în legislația națională Directiva nr. 2014/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului ;

• pentru mijloacele de masurare, care fac obiectul:

  • H.G. nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare,  hotarare care transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European  și a Consiliului  nr. 2004/22/CE
  •  H.G. nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piata a mijloacelor de masurare, hotarare care transpune in legislatia nationala Directiva nr. 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului;.

De asemenea, SISP are atributiuni si responsabilitati privind planificarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor de control metrologic legal prin inspectii si testari inopinate si supravegherea metrologica a utilizarii mijloacelor de masurare, precum si controlul metrologic al produselor preambalate.

In exercitarea atributiunilor ce ii revin ca autoritate de supraveghere a pietei, SISP respecta cerintele privind independenta, impartialitatea, integritatea si confidentialitatea, are asigurate conditiile administrative si de personal necesare desfasurarii activitatii ca autoritate de supraveghere a pietei.

SISP are independenta decizionala privind solutiile aplicate pentru restabilirea conformitatii produselor, constatate in activitatea de supraveghere a pietei ca neconforme.

 

1.2 Atributiuni SISP:

» Este desemnata ca autoritate de supraveghere a pietei. In acest sens organizeaza si efectueaza activitatile de supraveghere a pietei pe intreg teritoriul Romaniei prin:
 
• monitorizarea produselor din sfera sa de competenta, introduse pe piata si/sau puse in functiune, pentru a verifica daca acestea sunt conforme cu cerintele reglementarilor tehnice aplicabile.

• stabilirea masurilor ce trebuie luate de catre operatorii economici responsabili pentru introducerea pe piata si/sau punerea in functiune de produse constatate ca neconforme pentru restabilirea conformitatii acestora cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile si verificarea respectarii si indeplinirii acestor masuri de catre respectivii operatori economici. 

» Este desemnata pentru realizarea schimbului de informatii cu autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene privind nivelul de conformitate al mijloacelor de masurare pe care le examineaza precum si informatii referitoare la documentele emise de organismele notificate din Romania  in urma activitatii de evaluare a conformitatii mijloacelor de masurare ce fac obiectul HG nr. 264/2006.

» Elaboreaza programul anual de controale tematice precum si tematicile de control aferente acestui program.

» Organizeaza, coordoneaza, monitorizeaza desfasurarea de catre directiile regionale de metrologie legala a tematicilor de control incluse in programul anual aprobat, controale ce au menirea de verificare a legalitatii mijloacelor de masurare si a masurarilor utilizate in domeniile de interes public. Analizeaza rezultatele acestor activitati, elaborand rapoarte sinteza.

» Monitorizeaza activitatile directiilor regionale de metrologie legala privind control metrolgic al produselor preambalate. Analizeaza rezultatele acestor activitati, elaborand rapoarte sinteza.

» Monitorizeaza activitatile directiilor regionale de metrologie legala privind control metrolgic legal prin inspectii si testare inopinata. Analizeaza rezultatele acestor activitati, elaborand rapoarte sinteza.

» Efectueaza controlul metrologic legal prin inspectii si testare inopinata asupra mijloacelor de masurare aflate in utilizare.

» Monitorizeaza activitatile directiilor regionale de metrologie legala privind avizarea activitatilor desfasurate de operatori economici cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal, respectiv activitatile de reparare, modificare si montare.

» Acorda indicative si coordoneaza realizarea si distribuirea marcilor metrologice de verificare;

» Elaboreaza normativele de reglementare metrologica in domeniul sau de activitate.

» Desfasoara activitati de selectie, formare, instruire si mentinere a corpului de control al BRML.

 

1.3 Cadrul legislativ aplicat in desfasurarea activitatii:

» Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 617/2003 privind introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 710/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piata a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 264/2006 privind introducerea pe piata si punerea in functiune a mijloacelor de masurare.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 711/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piata a mijloacelor de masurare.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 962/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei circulatii a marfurilor.

» Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 306/2011  privind unele masuri de supraveghe a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora.

» Regulamentul (UE) 2019/515 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

» Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare, carora le sunt aplicabile normele de metrologie legala CEE, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Hotararea Guvernului Romaniei nr. 530/2001 privind aprobarea Instructiunilor de metrologie IML 8-01 “Preambalarea unor produse in functie de masa sau volum”, cu modificarile si completarile ulterioare.

» Ordonanta Guvernului Romaniei  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.